اخبار شمال ما (شناسه مجوز ۷۴۲۸۵)

زمینه انتشار: اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی رمضانی کینچاه        ارتباط با مدیرمسئول

سردبیر: میلاد ابراهیمی علی آبادی     ارتباط با سردبیر

دبیر تحریریه: امیر رمضانی کینچاه

دبیر گروه عکس: رضا شریفی

دبیر گروه فرهنگ و ورزش: مهیار مرادی دورودخانی

دبیر گروه اجتماعی: مهرنوش معین زاده

مدیر فنی سایت: محمود داداشی نیاکی

شماره تماس مدیرمسئول:  ۰۹۱۹۹۶۱۲۸۸۰

شماره تماس سردبیر:  ۰۹۱۱۳۳۲۴۷۶۵

شماره تماس مدیرفنی:  ۰۹۱۱۳۳۷۰۹۶۲

نشانی: رشت، خیابان سعدی، خیابان بوسار، کوچه شهید روحی، پلاک ۵۲