شمال ما: گردو یکـی از مهمتـرین خشـکباری اسـت کـه بـه شـکل گسترده در سراسر جهان کشت می شود. فعالیـت آنتـی اکسـیدانی گـردو توسـط مطالعـات متعـددی بـه اثبـات رسـیده اسـت.

 

به گزارش سیناپرس، پوست، مغز، شاخه و برگ گردو در صـنایع آرایشـی بهداشتی و داروسازی کاربرد دارد. بـرگ گـردو بـه عنـوان یک ماده قابض و ضد انگل در طب سنتی شناخته شـده اسـت. همچنین به منظور درمان نارسایی های وریدی، بواسیر و غیـره از قدیم مورد استفاده قرار می گرفته است.

برگ گردو به عنوان ترکیبـی بـا ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی می تواند مطرح باشد. حضور ترکیباتی نظیر نفتاکیتون، فلاوونوئیدها و ژاگلون از ترکیبات مهم آنتی اکسیدانی برگ گردو به شـمار مـی رونـد.

ژاگلون یکی از مهمترین ترکیبـات فنولیـک موجـود در گـردو دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قـوی است. اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی برگ گردو بر چند باکتری مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج تحقیقات نشان می دهد عصاره برگ گردو دارای اثرات ضد باکتری بوده و می توانـد در دنـدان پزشکی به عنوان یک ترکیب آنتی باکتریال مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین عصاره برگ گـردو دارای اثر ضد میکروبی به روی ضایعات آکنـه است. فعالیت ضد میکروبی برگ گردو به دلیل وجود تانن ها، تری پنوئیدها و فلاوونوئید گلوکوزیدها است.

پوست گردو خاصیت ضد میکروبی برعلیه میکرو ارگانیسم های گرم منفی و گرم مثبت و قارچ ها داشته و ph بزاق را افزایش می دهد و به همین دلیل در جلوگیری از تشکیل پلاک ها و پوسیدگی دندان، کاهش خطر عفونت های لثه و بهبود بهداشت دهان موثر است.


کانال تلگرام شمال ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *