لزوم بازنگری در بازسپاری مدیریت حوزه‌های شهرداری؛

«علیرضا حاجی‌پور» به جز «ژن خوب» چه تخصص و توانایی دارد که مدیریت پسماندهای شهر بزرگ رشت به وی سپرده شده است؟ (بیشتر…)