کاهش چشمگیر تراز آب خزر؛

شمال ما: جان گرفتن دوباره خبر انتقال آب خزر به کویر مرکزی، صدای مخالفان این طرح را رساتر کرد. (بیشتر…)