از خاتم (ص) تا منجی(عج)؛کنگره شهدای گیلان ۰۲۹

شمال ما: نمایشگاه فرهنگی اولین کنگره ملی ٨ هزار شهید استان گیلان با عنوان «از خاتم (ص) تا منجی(عج)» تا ١۴ اردیبهشت در میدان شهدای ذهاب (شهرداری)، ابتدای خیابان سعدی رشت برپاست.

ورود اسلام به ایران، اقدامات روحانیت در قبل و بعد انقلاب در ایران و گیلان، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و نقش سازمان ها، ارتش و دفاع مقدس، جنگ نرم فرهنگی، جنگ نرم اقتصادی، آسیب های اجتماعی، سبک زندگی، زنان و دفاع مقدس، شهدای فرهنگی، دانش آموز و دانشجو و… تا منجی از غرفه های این نمایشگاه است.

اولین کنگره ملی ٨ هزار شهید استان گیلان، ١۴ اردیبهشت ماه با حضور برخی از مقامات لشگری و کشوری در رشت برگزار می شود.

.

http://gilan.farhang.gov.ir/MediaServer/IHJgvUiTSpnQrAgFTMQyX0/355285_0_2016_4_1000_667_0_jpg/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%a8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%b5-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-1.jpg

.

http://gilan.farhang.gov.ir/MediaServer/40xH3sC69tSfj2gQFZu661/355286_0_2016_4_1000_667_0_jpg/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%a8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%b5-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-2.jpg

.

http://gilan.farhang.gov.ir/MediaServer/dCVM1OMq8sborUdLNsAGm1/355288_0_2016_4_1000_667_0_jpg/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%a8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%b5-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-4.jpg

.

http://gilan.farhang.gov.ir/MediaServer/vaLVtLMuaZlvkaq8zVnw15/355290_0_2016_4_1000_667_0_jpg/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%a8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%b5-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-6.jpg

.

http://gilan.farhang.gov.ir/MediaServer/Xg1DUydnyDhys1lNuy54Om/355291_0_2016_4_1000_667_0_jpg/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%a8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%b5-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-7.jpg

.

http://gilan.farhang.gov.ir/MediaServer/OtUMsxzQycHdZrGzq9dws4/355298_0_2016_4_1000_667_0_jpg/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%a8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%b5-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-14.jpg

.

http://gilan.farhang.gov.ir/MediaServer/bsAjCniFjiTKme1GEWZxM0/355299_0_2016_4_1000_667_0_jpg/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%a8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%b5-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-15.jpg

.

http://gilan.farhang.gov.ir/MediaServer/4tAkXWqpkvfyp9LaPYFpV7/355303_0_2016_4_1000_667_0_jpg/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%a8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%b5-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-19.jpg

.

http://gilan.farhang.gov.ir/MediaServer/0uBJ8bxM6EdZ7KoHl6RhY3/355308_0_2016_4_1000_667_0_jpg/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%a8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%b5-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-24.jpg

.


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *