دو شعر از حجت الاسلام والمسلمین حمید پورعیسی؛حمید پورعیسی ۰۵۲

شمال ما:

میلادامام حسن (ع)
نور حق سر زد ز بیت مصطفی
با جمالــــش گشت خورشید آشنا
ماه احـــسان بـــــنی هاشم رسـید
قرص مـــاه کامــــــــلی آمد پدیـد
دست زیبـــــــای وجودش با کرم
از وجـــودش نورباران شد حرم
خـــنــــــــده آمد بر لبان مصطفی
ایـــن نــــدا آمــــد رسول هل اتی
عـرش را نوررخــش تابیده شـــد
اسم زیبایـــــش حسن نامیده شـــد
چشم دخت مصـطفی روشـن ازاو
کــوربادا دیـــده گـان هــرعـــــدو
قلب زهرا زیــــن ولادت شاد شد
نـــیـــمه‏ی مـــاه خــــدا اعـیاد شد
حــــیــــدر کـــراررا دردانــه شد
خانه دشــــمـــن از او ویرانه شد
درسرای عرش شــادی شـد به پا
چـــونکه آمد سبــــط اکبر مجتبی
با یـــتـــیمان انس او دیرینه است
سبــط پــــاک آب وهـم آئینه است
او کــــریم و گوی سبقت را ربود
هل اتـــــی نازل شد از رب ودود
گفت پیغمبر حسن جـــان من است
هرمحبش ضیف ومهمان من است
هــــســــت سلطان عطا مولای ما
ناخــــــــــدای کــــشـتی دریای ما
در کرامت پــیــشــتازی بی نظیر
پادشـــاهــان و ســـلاطین را امیر
خـــــصلت و اخلاق او دنیا حسن
چون شـــقایق پرکند دشت و دمن
ســیـــــــنه ی او معدن اسرار شد
غـــربــت مــادر بر او تکرار شد
درزمـــان نـــاکـــسی ها مرد شد
دشمن هـــــــر ظالم و نامـــردشد
با خدایان ســـــــــــتم درگـــیرشد
در غـــــــم ســــیلی مادر پــیرشد
بود مولا صاحب عــفو و گذشت
باغـــلامان و کنیزان می نـشست
با تکــــبر کـینه ای دیرینه داشت
مهـــربان قلبی درون سینه داشت
در تواضع جملگی را خیره کرد
روز دشمن را چنین او تیره کرد
هر سخن از او گل بـــــستان دین
بر گــــرفـــتــــه از دل نورمـبین
با جــــــماعت دست خاکی میدهد
روی خوش بر فـرد شاکی میدهد
هــــم حلــیـم و صابر و بی ادعا
درد بی درمـــــان مــا را او شفا
نیست شمعی و چراغی بر مزار
آرزومــنـــدان او صـــدهـا هزار
حال آمـــد روز مـــیــلاد قـشـنگ
دل رها کــن تا نباشد تکه سـنگ
شــادی وشــــوروشعف برپا کنید
همرهی با حیدر و زهــــرا کــنید
امـــشــبی را چون شب یلدا کنـید
بــهــرعـــقبی هدیه ای اهدا کنـید
زینت و آذین بــــــبندید خــانه را
شمع و گل آرید وهم پـــروانه را
باده ازمـــیـخانه ی او ســرکـشید
می که مــسـتی را زجام او چشید
هم منال ومال و ثروت رو کــنید
عطــرخوشبوی ز او را بو کنـیـد
گرزمان بی کسی خواهـی  کسی
او عــــنایت می کند ما  را بسی
باش دســـتــگـیره هـمه زندانیان
او شــفاعت می کند درآن جهان
با فـقیران ویــــــــتیمان سر کنید
اقــــتــــدا بـــرســنـــت مولا کنید
او که مولای«غریب» وآشناست
پادشاه هــــــــم غنی وهم گداست

 

***

 

خســـرو دیـــن ســروراهل عطا
آیه قـــرآن رســــایــش هـل اتـی
ســبــط پــاک آن رسـول احمدی
نوررخـــشــــان ازمنای سرمدی
نور چشـــــم فاطـمه بـنت رسول
عارفان عــــشــــق نزد او ذلــول
با جمــال و با صـــــفا و با کـرم
شد کریم اهل بیـــــت وهــم حرم
دیده حــــیران از رخ آن ماهـرو
شد حـــسن از کوری چشــم عدو
آیت مهر و یتـــــیمی پرور است
عالمی را اوعـزیزوســـروراست
خانـه ی دل جایگاه مهــر اوست
این دل ما گـوئیا درسحـــراوست
درکرامت چون یلی مردانه است
درســخاوت شمع راپـروانه است
از نسیم او شـــقــایــق زنده اشت
گل ز روی ماه او شرمــنده است
باغبان روح وجانش مرتضی ست
او عـــزیزجان پاک مصطفی ست
اوامام مومنان وصادقین وعارفان
جان فدا سازند بهـــــرش عاشقان
خـــانــه ی او جایگـــاه عــرشیان
گـــرچـــه تـــنها شد میان ناکسان
شــــد کــــرامـت کشتی دریای او
عــــــرش اعلای خدا شد جای او
حـــامــی درمانده گان بـی پــنــاه
نور افــــشانی کند چـون نور ماه
با یــتـــیــمان خانه زادی می کند
فــقــربا او شور و شادی می کند
در کـــــرامت یکه تازی پیشگام
ســــروراهــــل ســمـا وهـم انـام
ســــــــایه دار مهربان بی کسان
نـوراوروشن کندهم جسم و جان
باده نوش سفره‏ی عرش خداست
آیــه ای از نـــورآیـــات هداست
دسـت جـانم درتمنایش«غریب»
جان من بـــیماراو دل را طبیب

 

حجت الاسلام والمسلمین حمید پورعیسی

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *