دلیل آرامشم

به چــــه تشبیه کنم نــام تو را

به بــــهار.

یا به آبیِ زلال دریــــا!

ســـــاده تر می گویم.

تـــو

تــــمامیت

احساس منی.