شعری از حجت الاسلام حمید پورعیسی؛حضرت محمد ۰۴۳

شمال ما:

بـــهاری در بهاری شد ببین میلاد ختم الانبیا آمد

گل خوشــــبو معطر گشت چه زیبا خوش هوا آمد

از این شمس و شموس نور جهان مسرور می گردد

جلالت آمــده برمـــا در این میلاد یار دل ربا آمد

جمــال ایــزدی را بــیــن تجلی شد عیان از طور

ظــهــور غــیــب مکنونات را بین چون رسا آمد

رســـیــده پـــایــه ایـمان که مقصود خدای شد

نـــه تــنــها پــــایه ایمان که عرفان را هـدا آمد

فــصــیــح فــاصــحان بــنــگر بلیـغ بالغ سرمد

بــبــیــن نــقـــش نخستین ؛ حرف اول آشنا آمد

صــدای دســـت دسـتان است ندا از عرش می آید

مــیــان عــالـــم هــســتی که نوری از خدا آمد

امـیـن بـارگاه حق که خرگاهش در آن عرش است

که بـــوی عــنــبـرش امــروز جــانا جان فزا آمد

غــزل خـوانــان غــزل خوانند در وصف جمال او

که در وصـــف جمـــالش گو که ما را نغمه ها آمد

تو که آن نـــقطه وصــلی ؛ وصـالی عارفان جویند

تو آن وصـــلی تــو نـعـتی ؛ قـدر و شان انبیا آمد

نــمــی گـویـم پیامبر آمده بل رحمت للعالمین آمد

زفـــیــض ایـــزدی امــروزآن عــشق و صفا آمد

تــمــام قــدسیان شادنند زمین دررقص دیدار است

قـــدیـــم و حــادث و امکان برایش خوش نوا آمد

دیـــار مــــشـرکان را بین بسوزد از قدوم نازنین او

که بــیــت الله حــق را بار دیگرآن خلیل کبریا آمد

طلـــب دارد از او خـــورشــــید وصف روشنائی را

که آن بدرتــــمـــام کــائنات و نیّر تام از سما آمد

بــبـیـن مـصباح مشکات وجود او منّور کرد عالم را

که او آیــــــنه ذات خداوند است تجلّی در حرا آمد

هـــویـــت بــــخش ذرّات است که آئین سراج او

چـــنـــین قـــامت که می بینی رفیعی بر ملا آمد

جـــمــال نـازنــیـنـش بـین شده نور دو عالم گیر

مـــلائــک ســفره انـــدازند که محفل را صفا آمد

کــلــیــم فــانـــی طــور است صدای دلنشین او

ســـریـــر ســـــرمدی جایش جهان را فر وجا آمد

نــگـنـجد وصـــف اوصافش میان واژه ی بی جان

کــمــال عــقــل صــدرا اسـت که ما در هجا آمد

بــه مــعــراجـش نظر افکن جمال حق نمودار است

جــهان یـــک صورت حال است ازاو بین بهر ما آمد

کــنــون عـیـن عــیان آمد ؛شهود یوم موعود است

که او گـــنــج نـــهـــان و ســــر اسرار از ورا آمد

شــفـیـع شـــافـــع روز است عرش وفرش در نازند

که مـــرآت خــدا را عــکــس او در ایـــن سرا آمد

مــــرا در بـــنـــدگی آرد تـــــمام خلق و خوی او

که از فـــیـــض وجـــود او هــمــــــه تا انتها آمد

بـــه آفـــاق جهـــان بنگر منور نور این شمس است

کـــه ذات بـــی نـــظــــیـــر او برای این سما آمد

بـــگـــو جــــــبریل را برگرد که عالم بی مثالی دید

خـــبـــر ده عـــرشــــــیان راتو که ختم الانبیا آمد

تــــراز گــــردش کـــــون است مکان اندر مدار او

که گـــــــیتی در مــــدار او ز حکمش این ولا آمد

گلــــــستانی شـــــده امـــروز روز صبح میلادش

امــــام شــــشــــمـــین صادق گلی از اوصیا آمد

مــیـــان جـــهل و تـــاریکی طلوع نور مذهب شد

که گــــوئی او ســــلــیمان است ز ملک لافنا آمد

پــــیــــام آشــــنـــای او طریــقت را به دل آرد

شـــــرف بـــخـــشید انسان را که شمع روشنا آمد

جـــهــان افــــروز شـــد مارا حدیث جان فزای او

نـــمی گـــویـــم چه ها آمد امام شیعیان واتقیا آمد

بـهـــشت برتــرین ما شــود خرم زلطف بی مثال او

چــــو گـــلــشــــن آمده ما را گلستان را جلا آمد

نــــدای بـــلـــبـــلان با گل چه شور انگیزتر باشد

زبـــــاغ جــــان پـیـغـمـبر گـــل و بــلبل مرا آمد

هــــوای دلـــنشـینی شد برای این” غریب” اکنون

ربـــیـــع انـــدر ربـــیــع آمـــد بهار دلــگشا آمد

 

حمید پورعیسی – عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

 

 


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *